Saturday, 15th May, 2021
บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบันประเทศไทยได้เกิดปัญหาการขาดแคลนพลังงาน รัฐจึงได้สนุบสนุนส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัด และใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทน การสร้างบ้านก็เช่นเดียวกันได้มีการสร้างบ้านให้สอดคล้องกับแนวคิดของรัฐ ซึ่งมีการพัฒนาขึ้นจากในอดีต ที่เป็นบ้านประหยัดพลังงานอย่างเดียว กลายเป็นบ้านผลิตพลังงานในปัจจุบัน  และในอนาคตจะพัฒนาไปเป็น บ้านผลิตพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่า บ้านที่ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยที่สุด หรือไม่ใช้พลังงานเลย และบ้านที่ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ หรือใช้แล้วคุ้มค่า แนวคิดที่กล่าวมานี้มีมานานแล้ว และมีการวิจัยมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร

บ้านที่ใช้พลังงานน้อยที่สุดหรือไม่ต้องใช้พลังงานเลย
ประเทศไทยเป็นประเทศร้อนชื้น การสร้างบ้านจึงให้สอดคล้องกับการประหยัดพลังงานจึงเป็นบ้านที่หลบแดด รับลม และรับแสงจากธรรมชาติที่เพียงพอ มีลักษณะ โปร่ง โล่ง ลมพัดผ่านระบายอากาศไม่ให้สะสมภายในบ้าน มีการต่อระเบีงเชื่อมบ้านแต่ละหลัง วัสดุที่ใช้เป็นวัสดุธรรมชาติ ซึ่งกักเก็บความร้อน เช่น ไม้ ชายคาบ้านมีลักษณะยื่นยาวออกไปเพื่อป้องกันฝน และแสงแดด ไม่ให้ตกกระทบกับผนังหรือส่องผ่านจนทำให้ภายในบ้านร้อน มีต้นไม้ให้ร่มเงา มีแหล่งน้ำเพื่อช่วยลดอากาศร้อนก่อนที่จะเข้าไปในตัวบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะบ้านเรือนไทยในอดีต เป็นลักษณะบ้านที่ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นหรือน้อยที่สุด หรือบ้านแบบ แพสทีฟซิสเต็ม

บ้านที่ใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ไม่สามารถสร้างบ้านแบบเรือนไทยได้ อย่างเช่นพื้นที่ในเมือง ไม่มีที่โล่งและมีต้นไม้ การจะเปิดบ้านให้โล่งเพื่อรับลมจึงเกิดปัญหาเพราะในเมืองมีทั้งฝุ่นและไอเสียจากควันรถ หรือกระทั่งมลพิษจากโงงานอุตสาหกรรม เป็นจำเป็นต้องปิดหน้าต่างแล้วเปิดแอร์ ดังนั้นบ้านจึงจำเป็นต้องการออกแบบให้เป็นระบบแบบปิด แทนที่จะเปิดโล่งกว้าง เพื่อลดการรั่วซึมของอากาศ โดยวัสดุที่ช่วยป้องกันความร้อนไม่ให้เข้าสู่ภายในบ้าน อาทิ ฉนวนกันความร้อน  กระจกที่มีคุณสมบัติป้องกันความร้อน อย่างไรก็ตามต้องออกแบบบ้านให้สอดคล้องกับทิศทางลมและแสงแดดเพือลดการสะสมความร้อน โดยที่การสร้างบ้านแบบนี้เรียกว่าบ้านแบบ แอคทีฟซิสเต็ม
การสร้างบ้านแบบที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นแนวทางพื้นฐานที่ต้องคำนึงถึงและนำไปใช้ บ้านประหยัดพลังงานส่วนใหญ่เป็นการประยุกต์ใช้สองแนวทางข้างต้นผสมผสานกัน

บ้านผลิตพลังงาน
บ้านแนวคิดนี้ไม่ได้หมายถึง บ้านที่ไม่มีการใช้พลังงานเลย แต่หมายถึง บ้านที่ผลิตไฟฟ้าได้เท่ากับที่ใช้ไป เมื่อออกแบบตามทิศทางลมและแสงแดด ใช้วัสดุที่เหมาะสม อาศัยหลักการออกแบบบ้านให้พึ่งพาธรรมชาติเป็นหลัก เพื่อการใช้พลังงานน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ การใช้พลังงานไฟฟ้าในบ้านก็จะน้อยลง

บ้านผลิตพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากการออกแบบบ้านให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการใช้ในบ้านแล้ว แนวคิดเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมถูกเพิ่มเข้ามาในการออกแบบบ้านอีกด้วย
การนำของเสียที่ใช้ภายในบ้าน อย่างเช่น เศษอาหาร น้ำทิ้งและของเสียในห้องน้ำ ฯลฯ นำกลับมาใช้ภายในบ้าน โดยการดัดแปลงเป็นปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร น้ำเสียนำกลับมารดน้ำต้นไม้ หรือหมักของเสียให้เกิดเป็นก๊าซที่สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงหุงต้มภายในบ้าน

การใช้วัสดุในการสร้างบ้านที่มีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ วัสดุที่ใช้พลังงานน้อยในการผลิต การขนส่งวัสดุจากที่ห่างไกลทำให้สูญเสียพลังงานเพิ่มขึ้นรวมทั้งการปล่อยของเสียที่ไม่เป็นมิตรกับธรรมชาติควรเลือกวัสดุที่อยู่ใกล้ละเป็นมิตรต่อสิ่งแวดส้อม และรวมไปถึงการก่อสร้างที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
ทั้ง 4 แนวทางเป็นทางเลือกใหม่ของคนในยุคปัจจุบันที่สามารถช่วยกันประหยัดพลังงาน และ ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายภายในบ้านอีกด้วย หากท่านใดกำลังจะสร้างบ้านใหม่ แนะนำให้ใช้แนวทางข้างต้นไปประยุคใช้เพื่อช่วยกันลดการใช้พลังงานในยุคใหม่